UN kód

Máte k dispozici bezpečnostní list nebo jste přímo identifikovali UN číslo a potřebujete nebezpečné zboží zabalit a zdokumentovat pro leteckou, pozemní nebo námořní přepravu? Neváhejte se na nás obrátit, poskytneme Vám profesionální služby a zásilku připravíme k přepravě.

Každé látce či předmětu, které jsou pro své vlastnosti nebo povahu klasifikovány jako nebezpečné zboží je přiřazeno identifikační číslo nebo-li UN kód. Toto číslo je vždy čtyřmístné a začíná číslovkou 0, 1, 2 nebo 3. S výjimkou výbušných látek a předmětů třídy 1, je UN kód k dané látce či předmětu přiřazován náhodným výběrem. V současné době můžeme evidovat cca 3500 UN kódů.

Nebezpečných látek a předmětů, které by mohly být zařazeny dle kritérií mezinárodních předpisů, existuje cca 110 000. Rozpor mezi množstvím nebezpečných látek a předmětů a počtem identifikačních čísel je vysvětlen tím, že některé látky či předměty mohou být zařazeny pod hromadná pojmenování.

 1. Samostatné položky pro přesně definované látky a předměty, např.

  UN kód: 1170 ETHYLALKOHOL ( EHNANOL )

 2. Druhové skupinové položky pro přesně definované skupiny látek a předmětů, např.

  UN kód: 1263 BARVY

 3. Specifické položky ( jinde nejmenované hromadné položky ) zahrnující skupinu látek určitého chemického složení nebo předmětů patřících k určité technické skupině, např.

  UN kód: 1987 ALKOHOLY, J.N.

 4. Všeobecné položky ( jinde nejmenované hromadné položky ) zahrnující látky nebo předměty s jednou nebo více nebezpečnými vlastnostmi, jako např.

  UN kód: 1993 LÁTKA HOŘLAVÁ KAPALNÁ, J.N.

Pro jednoznačnou identifikaci nebezpečného zboží je nutné znát UN kód(číslo), číslo třídy a číslo obalové skupiny. Ke každému UN kódu(číslu) je přiřazeno oficiální pojmenování, které se v celé řadě případů liší od obchodních názvů jednotlivých látek a předmětů.