Povinnosti odesilatele

Z pohledu legislativy je nutné zmínit skutečnost, že odesilatel vždy odpovídá za zásilku poskytnutou přepravci a nese všechna rizika spjata s chybnou identifikací, klasifikací, balením, značením a dokumentací.

Sankce za porušení předpisů upravujících přepravu nebezpečného zboží mohou být pro mnohé společnosti často likvidační.

Odesílatel nebezpečného zboží je povinen předat k přepravě jen zásilky, které odpovídají požadavkům předpisů ADR, IATA DGR, IMDG Code a musí mimo jiné zajistit:

Základní povinnosti

  • Zatřídit, zabalit a označit nebezpečné zboží

  • Dodržet ustanovení o zákazu společné nakládky, pokud ji odesilatel sám provádí

  • Nepředat k přepravě nebezpečné zboží, u kterého přeprava není dovolena

  • Vyplnit správně a úplně údaje v přepravním dokladu (včetně prohlášení odesílatele)

  • Přezkoumat před nakládkou nebezpečného zboží průvodní doklady

  • Zabezpečit předepsané školení osob podílejících se na přepravě nebezpečného zboží

  • Povinnosti odesílatele musí být zajištěny i v případě, že jde o přepravu pro vlastní potřeby 

Sankce

Příklad sankce za nedodržení platných předpisů:

  • Odesilatel předal k letecké přepravě 21 kartonů obsahujících laky na vlasy ve formě aerosolu. Zásilka se skládala z jednoho kartonu obsahujícího 46 sprejů, a 20 kartonů, z nichž každý obsahoval 72 sprejů. Jednalo se o nebezpečné zboží klasifikováno jako UN 1950 Aerosoly, obsahující hořlavé plyny. Toto zboží nebylo ze strany odesilatele identifikováno, klasifikováno, zabaleno, označeno a zdokumentováno dle předpisů upravujících leteckou přepravu nebezpečného zboží. Dále bylo zjištěno, že odesilatel neposkytl dostatečné školení zaměstnancům připravujícím nebezpečné zboží k expedici.

  • Sankce za porušení předpisů 84.000,- USD

Tyto incidenty jsou zveřejňovány prostřednictvím příslušných regulačních úřadů. V tomto případě zveřejněno americkým federálním úřadem pro letectví FAA

Svěřte proto balení zásilek obsahujících nebezpečné zboží odborníkům. Eliminujete tím rizika vyplývající z nedodržení mezinárodně platných předpisů regulujících přepravu nebezpečného zboží.

Využijte našich služeb a Vaše nebezpečné zboží bude zabaleno a následně přepraveno bezpečně.