Poradenství / DGSA

Poskytujeme zajištění výkonu funkce bezpečnostního poradce ADR ( externí Dangerous Goods Safety Advisor nebo-li DGSA ) dle kapitoly 1.8.3 Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí. Toto sdělení ukládá společnostem, jejichž činnosti zahrnují silniční přepravu nebezpečných věcí nebo s touto přepravou provádí související operace balení, nakládky, plnění nebo vykládky nebezpečných věcí ustanovit bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí, odpovědného za pomoc při zabránění rizikům při těchto činnostech s ohledem na osoby, majetek a životní prostředí.

Výkon funkce externího bezpečnostní poradce ( DGSA ) zahrnuje následující činnosti:

  • analýza skutečného stavu společnosti

  • doporučení změn oproti stávajícímu stavu

  • zpracování povinné výroční zprávy pro vedení podniku a orgán veřejné správy

  • informační a poradenský servis po telefonu

  • kontrolní audit

  • zpracování firemní směrnice ADR

  • zpracování zpráv o mimořádných událostech

  • návrh a pomoc při aplikaci bezpečnostních plánů dle 1.10 ADR

  • proškolení zaměstnanců společnosti zúčastněných na přepravě a manipulaci s nebezpečnými věcmi z problematiky ADR a souvisejících předpisů

 

 

 

 

Zajistíme Vám komplexní poradenský servis v následujících režimech přepravy.