Nebezpečné zboží

Obsahuje vaše zásilka zboží mající jednu z uvedených vlastností nebo jste obdrželi zboží, které je značeno uvedenými symboly a potřebujete zboží přeposlat svému obchodnímu partnerovi?

Prověříme pro Vás všechny možnosti přepravy, poradíme, zabalíme a zdokumentujeme nebezpečné zboží. Jsme tu pro Vás.

Zavolejte, napište.

Co je nebezpečné zboží

Nebezpečné zboží jsou předměty a látky, pro jejichž povahu, vlastnosti nebo stav může být v souvislosti s jejich přepravou ohrožena bezpečnost osob, zvířat a věcí nebo ohroženo životní prostředí.

Jedná se tedy o předměty a látky, které mohou mít např. jednu nebo více následujících nebezpečných vlastností:

výbušnost, tlak plynů, hořlavost kapalin, hořlavost tuhých látek, samozápalnost, oxidační schopnost, toxicitu, infekčnost, radioaktivitu, žíravost, rakovinotvornost, jsou nebezpečné svou vysokou teplotou při přepravě, poškozují životní prostředí apod.

Příklady nebezpečného zboží

Jako příklady nebezpečného zboží lze uvést následující předměty a látky:

náboje, zábavná pyrotechnika, roznětky airbagů, aerosoly, plynové kartuše, hasicí přístroje, nádoby na CO2, zapalovače, barvy, leštidla, ředidla, benzín, zápalky, tuhé umělé podpalovače, fosfor, karbid vápníku, hnojiva, organické peroxidy, jedy, pesticidy, viry a biologické látky, geneticky modifikované organismy, rentgenové zářiče, lékařské přístroje, kyseliny, čistidla, bělidla, magnety, suchý led a v současné době nejvíce diskutované akumulátory a baterie všech druhů.

Třídy nebezpečného zboží

Nebezpečné zboží, předměty a látky se klasifikují do tříd dle své povahy a vlastností:

1. Výbušné látky a předměty

2.1Plyny hořlavé

2.2 Plyny nehořlavé

2.3 Plyny toxické

3. Hořlavé kapaliny

4.1 Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivěné výbušné tuhé látky

4.2 Samozápalné látky

4.3 Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny

5.1 Látky podporující hoření

5.2 Organické peroxidy

6.1 Toxické látky

6.2 Infekční látky

7. Radioaktivní látky

8. Žíravé látky

9. Jiné nebezpečné látky a předměty

Příklady manipulačních značek nebezpečného zboží

Příklady manipulačních značek pro zásilky obsahující nebezpečné zboží

Cargo Aircraft Only (CAO)

Cryogenic Liquids (RCL)

Package Orientation

Magnetized Material (MAG)

Keep Away From Heat

Excepted Quantity Package Mark

Radioactive Material

Lithium-Battery

Environmentally Hazardous Substance Mark

Limited Quantity

Limited Quantity

Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií

GHS je systém Organizace spojených národů pro identifikaci nebezpečných chemikálií a pro informování uživatelů o těchto nebezpečích prostřednictvím symbolů a vět na štítcích obalů a prostřednictvím bezpečnostních listů.

Klasifikace chemický látek, která je platná od 1. prosince 2012, je dána Evropskou směrnicí ES 1272/2008. Klasifikace směsí dle uvedené směrnice bude platná od 1. června 2015.

GHS01 - výbušné látky

GHS02 - hořlavé látky

GHS03 - oxidační látky

GHS04 - plyny pod tlakem

GHS05 - korozivní a žíravé látky

GHS06 - toxické látky

GHS07 - dráždivé látky

GHS08 - zdraví nebezpečné látky

GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

GHS10 - látky s neznámými vlastnostmi

V současné době jsou směsi klasifikovány dle vyhlášky 402/2011 Sb.