Bezpečnostní list / MSDS

Máte k dispozici bezpečnostní list ( Material Safety Data Sheet) MSDS a potřebujete ověřit, zda Vaše zboží splňuje kritéria nebezpečného zboží?

Zdarma posoudíme, zda se na Vaše zboží vztahují předpisy upravující přepravu nebezpečného zboží.

Neváhejte nás kontaktovat, jsme tu pro Vás.

Bezpečnostní listy - popis

Bezpečnostní list (BL) nebo i Material Safety Data Sheet (MSDS) je soubor informací (bezpečnostních, ekologických, toxikologických, právních) pro nakládání s nebezpečnými předměty, látkami a směsmi látek. V celé řadě zemí musí být takové listy poskytovány výrobcem, dovozcem nebo osobou uvádějící předměty nebo látky do oběhu. Bezpečnostní list se vyhotovuje pro předměty a látky, které obsahují nebezpečné složky v míře, která překračuje legislativně stanovený limit.

Zpravidla ale bývají BL zhotoveny pro všechny chemické a biologické produkty, aby byl odběratel těchto produktů informován o tom, že produkt není klasifikován jako nebezpečný.

Pořadí a názvy jednotlivých kapitol bezpečnostních listů

 1. identifikace látky

 2. identifikace nebezpečnosti

 3. složení a informace o složkách

 4. pokyny pro první pomoc

 5. opatření pro hašení požáru

 6. opatření v případě náhodného úniku

 7. zacházení a skladování

 8. omezování expozice a osobní ochranné prostředky

 9. fyzikální a chemické vlastnosti

 10. stálost a reaktivita

 11. toxikologické informace

 12. ekologické informace

 13. pokyny pro odstraňování

 14. informace pro přepravu

 15. informace o předpisech

 16. další informace